فعالیتهای فرهنگی

افتتاحیه نمایشگاه توانمندی ها

نمایشگاه توانمندی ها توسط آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) و خانه باران سبزوار در سالن کتابخانه فرامرز ناوی 25 اردیبهشت ساعت 18 افتتاح شد. این نمایشگاه

فعالیت های جشنواره ای

افتتاحیه نمایشگاه توانمندی ها

نمایشگاه توانمندی ها توسط آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) و خانه باران سبزوار در سالن کتابخانه فرامرز ناوی 25 اردیبهشت ساعت 18 افتتاح شد. این نمایشگاه

گزارش اختتامیه پانزدهمین سالگرد موسسه

باری دیگر با حضور مهربانانه خیرین و مردم پانزدهمین جشن تاسیس سالگرد موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار با پایانی خوش برگزار شد و

بالا